ความลับของเวลา : นาฬิกาแห่งชีวิต

การศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ณ ปี 2556
อายุขัยเฉลี่ย (Life Expectancy) ของชายไทยอยู่ที่ 71.1 ปี และหญิงไทยอยู่ที่ 78.1 ปี

??ถ้าคนไทยใช้ชีวิต???5?อ.??ในชุมชนสุขภาพนาฬิกา

1?ได้กิน??อาหาร??ที่มีคุณค่าปลอดภัยไร้สารพิษ

?อ2?ได้สูด??อากาศ??ที่บริสุทธิ์ไร้มลภาวะปนเปื้อน

?อ3?ได้??ออกกำลัง??จากการทำงานในแปลงเกษตรผสมผสาน

? อ4?ได้มี??อารมณ์??ปลอดโปร่งแจ่มใสอยู่กับธรรมชาติสีเขียวที่งดงาม

? อ5?ได้ขับถ่าย??อุจจาระ??ของเสียในร่างกายอย่างปรกติ? ด้วยการบริโภคอาหารธรรมชาติ?????????
ที่มีกากใย? พืชผักผลไม้ไร้สารพิษ? และสมุนไพรที่ช่วยการขับถ่ายตามธรรมชาติ

คนไทยก็น่าจะมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวมากขึ้น? อาจจะถึง?84?ปี?(หรือเท่ากับ?7?รอบนักษัตร)

นาฬิกาแห่งชีวิต

– ถ้าย่นย่อเวลา 84 ปีของอายุขัยในแบบจำลอง??นาฬิกาแห่งชีวิต?? 24 ชั่วโมง (หรือ 1 วัน)? เวลา 1 ชั่วโมงของ??นาฬิกาแห่งชีวิต??ก็จะเท่ากับอายุ 3.5 ปี (3.5 x 24 = 84)? โดยเราจะเกิดที่เวลาเที่ยงคืน? และตายที่เวลาเที่ยงคืนของวันถัดไป

??การตาย??(จุติ) และ??การเกิด??(อุบัติ) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องชั่วขณะจิต ณ ห้วงเวลาเดียวกัน? ตามคำอธิบายของหลักพุทธปรัชญา

– ถ้าการตายคือเวลาที่เรานอนหลับ? สำหรับคนที่เข้านอนก่อนเที่ยงคืน? ก็คือการตายก่อนอายุขัยที่พึงมุ่งหมายนี้? ใครที่เข้านอนตอนสองทุ่ม หรือ 20.00 น. ก็เท่ากับมีอายุขัย 70 ปี? ถ้าเข้านอนตอนสี่ทุ่ม หรือ 22.00 น.? ก็เท่ากับมีอายุขัย 77 ปี????คุณจะเข้านอนและนอนหลับตอนกี่นาฬิกา??

– แล้วก่อนจะถึงเวลานอน? คุณได้เรียนรู้อะไรในแต่ละชั่วโมงของ??นาฬิกาแห่งชีวิต??นี้บ้าง? เพื่อช่วยให้??นอนหลับฝันดี?

ลองคลิกไปที่เวลาแต่ละชั่วโมงของนาฬิกาแห่งชีวิตเรือนนี้ดูซิ

12? ?ณ เวลาเที่ยงคืนของกำเนิดชีวิต
13??ณ เวลาตีหนึ่ง(หรือ 1 นาฬิกาของชีวิตวัยสามขวบครึ่ง)
14??ณ เวลาตีสอง ?(หรือ 2 นาฬิกาของชีวิตวัยเจ็ดขวบ)? ?
15??ณ เวลาตีสาม(หรือ 3 นาฬิกาของชีวิตวัยสิบปีครึ่ง)
16??
ณ เวลาตีสี่ (หรือ 4 นาฬิกาของชีวิตวัยสิบสี่ปี)?

17??ณ เวลาตีห้า (หรือ 5 นาฬิกาของชีวิตวัยสิบเจ็ดปีครึ่ง)
06? ?
ณ เวลาหกโมงเช้า ( หรือ 6 นาฬิกาของชีวิตวัยยี่สิบเอ็ดปี)
07
? ?
ณ เวลาเจ็ดโมงเช้า (หรือ 7 นาฬิกาของชีวิตวัยยี่สิบสี่ปีครึ่ง)
08??ณ เวลาแปดโมงเช้า (หรือ 8 นาฬิกาของชีวิตวัยยี่สิบแปดปี)
09??ณ เวลาเก้าโมงเช้า (หรือ 9 นาฬิกาของชีวิตวัยสามสิบเอ็ดปีครึ่ง)
10??ณ เวลาสิบโมงเช้า (หรือ 10.00 นาฬิกาของชีวิตวัย 35 ปี)
11? ?ณ เวลาสิบเอ็ดโมงเช้า (หรือ 11.00 นาฬิกาของชีวิตวัยสามสิบแปดปีครึ่ง)
00? ?ณ เวลาเที่ยงวัน (หรือ 12.00 นาฬิกาของชีวิตวัยสี่สิบสองปี)

01?? ?ณ เวลาบ่ายโมง (หรือ 13.00น.ของชีวิตวัยสี่สิบห้าปีครึ่ง)
02????ณ เวลาบ่ายสองโมง (หรือ 14.00 นาฬิกาของชีวิตวัยสี่สิบเก้าปี)
03? ?ณ เวลาบ่ายสามโมง (หรือ 15.00 นาฬิกาของชีวิตวัยห้าสิบสองปีครึ่ง)
05???ณ เวลาบ่ายสี่โมง (หรือ 16.00 นาฬิกาของชีวิตวัยห้าสิบหกปี)
04? ?ณ เวลาบ่ายห้าโมงเย็น (หรือเวลา 17.00 น.ของชีวิตวัยห้าสิบเก้าปีครึ่ง)
06? ?ณ เวลาหกโมงเย็น (หรือ 18.00 นาฬิกาของชีวิตวัยหกสิบสามปี)

07? ?ณ เวลาหนึ่งทุ่ม (หรือ 19.00 นาฬิกาของชีวิตวัยหกสิบหกปีครึ่ง)

08? ?ณ เวลาสองทุ่ม (หรือ 20.00 นาฬิกาของชีวิตวัยเจ็ดสิบปี)
09? ?ณ เวลาสามทุ่ม (หรือ 21.00 นาฬิกาของชีวิตวัยเจ็ดสิบสามปีครึ่ง)
10? ?ณ เวลาสี่ทุ่ม (หรือ 22.00 นาฬิกาของชีวิตวัยเจ็ดสิบเจ็ดปี)
11? ?ณ เวลาห้าทุ่ม (หรือ 23.00 นาฬิกาของชีวิตวัยแปดสิบปีครึ่ง)
12? ?ณ เวลาเที่ยงคืนของจุดจบชีวิต


บทสรุปความลับของเวลา : นาฬิกาแห่งชีวิต
??(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรื่อง ?เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ประเทศไทย?ที่มูลนิธินวชีวันพิมพ์เผยแพร่)

ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *