เกี่ยวกับเรา

มูลนิธินวชีวัน

ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่วิถีการดำเนินชีวิตที่เอื้ออำนวยต่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อการลดปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมวิถีการดำเนินชีวิตที่เอื้ออำนวยต่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และฝึกอบรมให้ความรู้แนวทางการดำรงชีวิตที่เข้าถึงความสุขอย่างยั่งยืน โดยลดการเบียดเบียนตัวเองและสังคมสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืน โดยการทำเกษตรอินทรีย์พลังชีวภาพ การใช้พลังงานสะอาด การลดปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การพึ่งพากันในด้านสินเชื่อขนาดเล็ก (MicroFinance) ตลอดจนการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  4. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐเพื่อสาธารณประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

ที่อยู่: 70/294 ซอยนวมินทร์ 79 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
Email: Foundation@NawaChiOne.org
Facebook: มูลนิธีนวชีวัน NawaChiOne Foundation

ก่อตั้งเมื่อ: มิถุนายน 2553? โดยพี่น้องตระกูลเศรษฐ์บุญสร้าง 4 คน ได้แก่

1)? ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ?ประธานมูลนิธิฯ
– อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
– อดีตผู้แทนการค้าไทย
– อดีตรองเลขาธิการฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
(ปัจจุบันเป็นนักวิชาการอิสระ)

2)? นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง? รองประธานมูลนิธิฯ
– อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(ปัจจุบันเป็นนักวิชาการอิสระ)

3)? ดร.สุนันทา เศรษฐ์บุญสร้าง
– นักเศรษฐศ่าสตร์อาวุโส (Principal Economist) ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตร ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)

4)? นางสาวทัศนีย์ เศรษฐ์บุญสร้าง?? กรรมการและผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิฯ
– อดีตผู้จัดการด้านการศึกษาบริษัท อินเทลไมโครอิเล็คทรอนิก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บุกเบิกโครงการ Intel? Teach to the Future ในประเทศไทย
– อดีตผู้จัดการฝ่ายวิจัยและข้อมูล บริษัท แม็คคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การบริหารธุรกิจระดับแนวหน้าของโลก?
(ปัจจุบันเป็นนักวิชาการอิสระ)

พี่น้องตระกูลเศรษฐ์บุญสร้างทั้งสี่คน ต่างมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ ได้เห็นปัญหาในแนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกระแสหลัก รวมทั้งข้อจำกัดของการทำงานด้านการพัฒนาในภาครัฐ จึงได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธินวชีวันขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยและฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้สู่วิถีการดำเนินชีวิตที่เอื้ออำนวยต่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป็นการช่วยลดปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใช้ที่ดินประมาณ 160 ไร่ ที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมลดโลกร้อนนวชีวัน (ชื่อเดิม ศูนย์การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนวชีวัน) เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ง่ายและถูกที่สุดที่มนุษย์มีอยู่ในปัจจุบัน คือการทำเกษตรอินทรีย์ระบบพลังชีวภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศโลกแปรปรวนได้แล้ว ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตร และเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยความคาดหวังว่า นอกจากเผยแพร่นวัตกรรมลดโลกร้อนด้วยวิธีการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศและสภาพภูมิอากาศแล้ว ถ้าเกษตรกรที่มาศึกษาเรียนรู้จากแบบอย่างอันเป็นรูปธรรมดังกล่าว แล้วนำไปปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของตนเอง โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ และสร้างระบบประกันคุณภาพภายในของเครือข่าย ดังนี้ก็น่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิตและจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานต่างๆ ได้ในราคาที่สมควรและเป็นธรรม? และหวังให้เป็นต้นแบบของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรควบคู่กับการทดลองปฏิบัติ การรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างระบบประกันคุณภาพภายในของกลุ่ม การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตในกลุ่ม การสร้างตราสินค้า ตลอดจนระบบโลจิสติกส์ และการตลาด ไปจนถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งทำโครงการชุมชนสุขภาพนวชีวัน เพื่อเผยแพร่ความรู้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพตามวิถีทางเลือก ฝึกพลังชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และใช้อาหารเป็นยา ฯลฯ เป็นต้น

ถึงแม้เป้าหมายกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ฯ และชุมชนสุขภาพนวชีวัน จะมุ่งเพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถนำเงินส่วนหนึ่งกลับมาสนับสนุนมูลนิธินวชีวันในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน เช่น การพิมพ์หนังสือแจกเผยแพร่ และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจสำหรับผู้สนใจทั่วไป เป็นต้น

กิจกรรม

ชุมชนสุขภาพนวชีวัน เพื่อสุขภาวะที่สมบูรณ์
(NawaChiOne Total Well-Being Community)

ค่ายสุขภาพ Health Camp
อบรมดนตรีปรับพลังชีวิต Music Qi-gong หลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรต่อยอดต่างๆ
เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org
Facebook: ชุมชนสุขภาพนวชีวัน NawaChiOne Total Well-Being Community

ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมลดโลกร้อนนวชีวัน ?
(ชื่อเดิมศูนย์การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนวชีวัน)
NawaChiOne Knowledge Center for Climate Innovation
(Formerly NawaChiOne Knowledge Center for Sufficiency Economy)
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย มกท. ACT-IFOAM Accredited, EU, Canada (COR) – USDA-NOP Equivalent
อบรมการทำเกษตรอินทรีย์พลังชีวภาพ
อบรมการทำนาโยน
ผลิตภัณฑ์ ข้าวหอมนิลอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ผัก/ผลไม้/เมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ ชาสมุนไพรอินทรีย์ กล้วยอบไอน้ำอินทรีย์ กระเทียมดำอินทรีย์
Email: KnowledgeCenter@NawaChiOne.org
Facebook: ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมลดโลกร้อนนวชีวัน NawaChiOne Knowledge Center for Climate Innovation

โครงการช่วยโลก…ช่วยเรา
(Help Earth…Help Us Project)

รณรงค์เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนเรื่องการปรับตัวเพื่อรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศแปรปรวน
Facebook page: ช่วยโลก…ช่วยเรา Help Earth…Help Us

Email: info@NawaChiOne.org
Website: http://www.NawaChiOne.org