TH | EN

Smooth Slider
มูลนิธินวชีวัน ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และฝึกอบรม มุ่งศึกษาและเผยแพร่นวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศแปรปรวนด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดและราคาถูกที่สุดที่มนุษย์มีอยู่ในปัจจุบัน คือการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศและสภาพภูมิอากาศ  และเผยแพร่ความรู้สู่วิถีการดำเนินชีวิตที่เอื้ออำนวยต่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อการลดปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธินวชีวัน ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และฝึกอบรม มุ่งศึกษาและเผยแพร่นวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศแปรปรวนด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดและราคาถูกที่สุดที่มนุษย์มีอยู่ในปัจจุบัน คือการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศและสภาพภูมิอากาศ และเผยแพร่ความรู้สู่วิถีการดำเนินชีวิตที่เอื้ออำนวยต่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อการลดปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม >>

ส่งเสริมการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม มุ่งศึกษาและเผยแพร่นวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศแปรปรวนด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดและราคาถูกที่สุดที่มนุษย์มีอยู่ในปัจจุบัน คือการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศและสภาพภูมิอากาศ  และเผยแพร่ความรู้สู่วิถีการดำเนินชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ช่วยลดปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์พลังชีวภาพ และเป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง ม.สุโขทัยธรรมธิราช

ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมลดโลกร้อนนวชีวัน NawaChiOne Knowledge Center for Climate Innovations

ส่งเสริมการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม มุ่งศึกษาและเผยแพร่นวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศแปรปรวนด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดและราคาถูกที่สุดที่มนุษย์มีอยู่ในปัจจุบัน คือการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศและสภาพภูมิอากาศ และเผยแพร่ความรู้สู่วิถีการดำเนินชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ช่วยลดปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์พลังชีวภาพ และเป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง ม.สุโขทัยธรรมธิราช

อ่านเพิ่มเติม >>

ข้าวคัดพันธุ์เมล็ดมีสีม่วงเข้ม ชาวจีนโบราณเรียกว่า "ข้าวจักรพรรดิ์" (Emperor's Rice) เพราะถือเป็นข้าวเสวยสำหรับจักรพรรดิ์เท่านั้น มีธาตุเหล็กมากกว่าข้าวทั่วไปถึง 30% เมื่อหุงสุกจะมีสีม่วงอ่อน นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม ช่วยบำรุงอินเหมาะสำหรับคนที่พลังอินพร่อง เสริมการทำงานของไต กระตุ้นม้าม เพิ่มความร้อนให้ตับ  ปลูกและดูแลด้วย "ระบบเกษตรอินทรีย์พลังชีวภาพ" (Bio-Energetic Organic Agriculture)

ข้าวเจ้าหอมนิลอินทรีย์ Organic Aromatic Black (Hom-Nin) Rice (3rd party certified organic)

ข้าวคัดพันธุ์เมล็ดมีสีม่วงเข้ม ชาวจีนโบราณเรียกว่า "ข้าวจักรพรรดิ์" (Emperor's Rice) เพราะถือเป็นข้าวเสวยสำหรับจักรพรรดิ์เท่านั้น มีธาตุเหล็กมากกว่าข้าวทั่วไปถึง 30% เมื่อหุงสุกจะมีสีม่วงอ่อน นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม ช่วยบำรุงอินเหมาะสำหรับคนที่พลังอินพร่อง เสริมการทำงานของไต กระตุ้นม้าม เพิ่มความร้อนให้ตับ ปลูกและดูแลด้วย "ระบบเกษตรอินทรีย์พลังชีวภาพ" (Bio-Energetic ...

อ่านเพิ่มเติม >>

ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์-นวชีวัน 
รับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
Certified Organic Aromatic Black (Hom Nin) Rice
(IFOAM / EU / COR & NOP)
โดย ศูนย์การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนวชีวัน

ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์-นวชีวัน Organic Whole Grain Aromatic Black (Hom-Nin) Rice (3rd party certified organic)

ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์-นวชีวัน รับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลCertified Organic Aromatic Black (Hom Nin) Rice(IFOAM / EU / COR & NOP)โดย ศูนย์การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนวชีวัน

อ่านเพิ่มเติม >>

เป็นการรวมกลุ่มกันของคนธรรมดาที่เชื่อว่า พวกเราสามารถใช้พลังธรรมชาติในการสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ได้ด้วยตัวเราเอง  พวกเราเชื่อว่าธรรมชาติรู้ดีกว่าเราในเรื่องเกี่ยวกับคน สัตว์ และความสมดุลย์ของสรรพสิ่ง รวมทั้งยังเน้นการสร้างกิจกรรมที่จะช่วยลดสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ให้คนมีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย รู้จักพอเพียง

ชุมชนสุขภาพนวชีวัน

เป็นการรวมกลุ่มกันของคนธรรมดาที่เชื่อว่า พวกเราสามารถใช้พลังธรรมชาติในการสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ได้ด้วยตัวเราเอง พวกเราเชื่อว่าธรรมชาติรู้ดีกว่าเราในเรื่องเกี่ยวกับคน สัตว์ และความสมดุลย์ของสรรพสิ่ง รวมทั้งยังเน้นการสร้างกิจกรรมที่จะช่วยลดสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ให้คนมีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย รู้จักพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม >>

อ่านข่าวทั้งหมด >>

Social Network

สมัครรับข่าวสารทาง E-mail